Fundator

Fundacja Jacka Rutkowskiego – Pomagajmy Razem ustanowiona została przez Jacka Rutkowskiego, aktem notarialnym sporządzonym dnia 19 lutego 2019 roku.

STATUS PRAWNY: Fundacja
NIP: 879 271 04 99
REGON: 382696178
KRS: 0000774508
STATUS od dnia 20.02.2019 r.
Dokumenty: KRS – odpis pełny, KRS – odpis aktualny

statut

 

Celami Fundacji są:

 • wspieranie i promowanie przedsięwzięć z zakresu krzewienia kultury fizycznej, sportu, nauki, kultury, sztuki, oświaty, wychowania, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, działalności charytatywno-opiekuńczej oraz dobroczynnej;
 • podejmowanie i wspieranie działań z zakresu wyrównywania szans dzieci i młodzieży pochodzących z ubogich środowisk, mających utrudniony dostęp do oświaty, edukacji, kultury nauki i sportu;
 • niesienie pomocy osobom ubogim i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej;
 • pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i aktywizacji zawodowej,
 • udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym;
 • działania na rzecz wspierania i rozwoju demokracji oraz integracji europejskiej;
 • podtrzymywanie i szerzenie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej;
 • wzajemna integracja oraz wspieranie środowisk gospodarczych, biznesowych, naukowo-technicznych oraz kulturalnych;
 • promowanie transferu polskich osiągnięć gospodarczych, naukowo-technicznych, kulturalnych oraz transformacji systemowych;
 • utrzymywanie kontaktów i nawiązywanie współpracy z podmiotami, których celami statutowymi jest działalność w zakresie wspomagania promocji i popularyzowania projektów o charakterze gospodarczym, zwłaszcza inwestycyjnych, finansowych lub naukowo-technicznych jak również kulturalnych, oświatowych, wychowawczych, sportowych oraz zdrowotnych.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, oświatowej, naukowej;
 • organizowanie lub dofinansowanie szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych, seminariów z udziałem przedstawicieli nauki, oświaty, kultury i sportu, polityki, przedstawicieli biznesu;
 • dofinansowywanie imprez charytatywnych i sportowych oraz koncertów i wystaw;
 • fundowanie stypendiów;
 • organizowanie kolonii i wycieczek;
 • zakup leków i środków medycznych, żywności oraz środków higieny;
 • uczestniczenie we wszelkich inicjatywach związanych z kreowaniem nowych miejsc pracy i rozwojem przedsiębiorczości;
 • prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych;
 • organizowanie i finansowanie konferencji oraz seminariów podnoszących świadomość społeczną w zakresie wiedzy o demokracji, integracji europejskiej, podnoszenia świadomości społecznej;
 • współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zagranicznymi, ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą;
 • prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, upowszednianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, jak również wspomaganie rozwoju demokracji.